Headdress 2014

styrofoam

48 x 54 x 50 in

Headdress 2014

styrofoam

48 x 54 x 50 in

(detail)

Headdress 2014

styrofoam

48 x 54 x 50 in

(detail)

Headdress 2014

styrofoam

48 x 54 x 50 in

(detail)